AKTUALITY:

Vstup do likvidace

Městský soud v Praze svým rozhodnutím ze dne 21.3.2003 rozhodl o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. V důsledku vstupu do likvidace došlo automaticky ke zrušení registrace akcií na všech trzích. Akcie fondu tak přestaly být veřejně obchodované. To však neznamená, že jejich hodnota je nulová. Každý akcionář má po skončení likvidace nárok na výplatu likvidačního zůstatku. V rámci plněné informační povinnosti (pozn.: viz níže) jsou průběžně doplňované výkazy, ze kterých je mj. patrná i aktualizované hodnota akcie (čisté obchodní jmění na 1 akcii).

Soudní spor a další výhled

Likvidace může být uzavřena až po ukončení soudního sporu, ve kterém se fond od roku 2004 domáhá nároku na náhradu způsobené škody fondu (a příslušenství) po bývalém představenstvu a dozorčí radě fondu, bývalém depozitáři a bývalých členech představenstva obchodníka s cennými papíry. V soudním sporu o náhradu škody byla již vydána dvě rozhodnutí soudu prvního stupně a dvě rozhodnutí odvolacího soudu. Odvolací soud v prvém rozhodnutí vyčlenil do zvláštního řízení nárok vůči bývalým členům představenstva obchodníka s cennými papíry (přerušeno do skončení probíhajícího řízení vůči ostatním žalovaným). V řízení proti bývalým členům představenstva, bývalým členům dozorčí rady a bývalému depozitáři fondu odvolací soud vydal druhé rozhodnutí, kterým částečně žalovaný nárok zamítl a ve zbytku žalovaného nároku věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Proti druhému rozhodnutí odvolacího soudu podal fond dovolání. Aktuálně probíhá dovolací řízení u Nejvyššího soudu ČR.

V průběhu řízení se fond domohl dílčích nároků proti některým bývalým členům představenstva a dozorčí rady. Rozhodování soudů v meritu věci je však velmi složité. S ohledem na délku trvání řízení fond uplatnil nárok na přiměřené zadostiučinění za utrpěnou nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem při výkonu státní moci. Ministerstvo spravedlnosti průtahy v řízení uznalo a přiznalo fondu zadostiučinění. Vzhledem k výši žalované částky je však přiznané zadostiučinění zcela neadekvátní. Fond zvažuje další postup vůči státu.

Prioritou likvidátora je bez zbytečného odkladu po ukončení uvedeného sporu a vymožené částky ve prospěch fondu vyplatit akcionářům a ukončit likvidaci. Do ukončení soudních sporů není možné vyplácet žádné zálohy na likvidačním zůstatku.